A haleszi betyár - Vass József
Aratás utan - Németh László
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Szabadság - Vass József
Kőkereszt - Németh László
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Szüret - Vass József

Partnerek

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megörzés: A közzétételt követő 10 évig

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Frissítés: Negyedévente

Megörzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

Megörzés: A közzétételt követő 5 évig

 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

Megörzés: A közzétételt követő 5 évig

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Frissítés: Negyedévente

Megörzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

6. A 6) pont Üllés Nagyközség Önkormányzatára és az Üllési Polgármesteri Hivatalra nem vonatkozik – nincs ilyen jellegű kifizetés.

Frissítés: Negyedévente

Megörzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Frissítés: Negyedévente

Megörzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Frissítés: Negyedévente

Megörzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

"A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019.(XI.13.)önkormányzati rendelet" 

"Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény"  

"Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény"

"Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény"

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

5.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A települési szilárd hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Frissítés: A változásokat követően azonnal 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Frissítés: Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A testületi ülésen elfogadott előterjesztések, rendeletek a www.ulles.hu honlapon

- A "Képviselőtestület – Képviselőtestületi ülések anyaga - előterjesztések" link

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Frissítés: Folyamatosan

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Frissítés: Folyamatosan

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Rendelet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Rendelet a felsőoktatási intézményekben tanulók 

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapítása

Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés: Az előző állapot törlendő


25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megörzés: Az előző állapot törlendő

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megörzés: Az előző állapot törlendő

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megörzés: Az előző állapot törlendő

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megörzés: Az előző állapot törlendő

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megörzés: Az előző állapot törlendő

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megörzés: Az előző állapot törlendő

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megörzés: Az előző állapot törlendő

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megörzés: Az előző állapot törlendő

 

9. A közfeladatot ellátó szerv (ÖNKORMÁNYZAT) által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megörzés: Az előző állapot törlendő

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megörzés: Az előző állapot törlendő

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megörzés: Az előző állapot törlendő

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Önkormányzati konyha étlapja

Lájkolj minket!

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek