Éjszakai fények - Patyik Ágota
Szüret - Vass József
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Aratás utan - Németh László
Szabadság - Vass József
A haleszi betyár - Vass József
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Kőkereszt - Németh László

Partnerek

 

 

FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN VERSENYEZTETÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

1. Üllés Nagyközségi Önkormányzata (székhelye: 6794, Üllés, Dorozsmai út 40. a továbbiakban: Ajánlatkérő) a 126/2020. (XI. 10.) számú polgármesteri határozata alapján értékesíteni kívánja a kizárólagos tulajdonában álló Üllés, Székely u. 6. 380 helyrajzi szám alatti, belterületi ingatlanát (a továbbiakban: Ingatlan).

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. (1) bekezdése, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2020. (X. 14.) 13.§-a alapján az Ingatlan értékesítése nyilvános versenyeztetés útján történik, a legmagasabb vételárat megajánló vevő számára.

 

3. Az Ingatlan nagysága: 1087 m2.

4. Az Ingatlan helye, jellege:  6794 Üllés, Székely u. 6. kivett lakóház, udvar

5. Az Ingatlan Lf2 lakóövezeti besorolású.

6. Az Ingatlan jelenlegi hasznosítása: lakóház, udvar.

7. Az Ingatlan közműellátottsága: elektromos áram, gáz, vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna bekötés.

8. Az Ingatlan szilárd burkolatú útról közvetlenül megközelíthető.

9. Az Ingatlan per-, teher-, és igénymentes.

10. Az Ingatlan vonatkozásában folyamatban levő földhivatali eljárás nincs.

II. Az Ingatlan vételára

11. Az Ingatlan minimum vételára: 17.500.000,- Ft.

12. A minimum ár alatti ajánlat érvénytelen.

13. A vételárat általános forgalmi adó nem terheli.

14. A vételárat magyar forint (HUF) pénznemben kell meghatározni.

III. Az Ingatlan hasznosításának célhoz kötöttsége

15. Az Ajánlatkérő az Ingatlan célhoz kötött hasznosítási kötelezettséggel értékesíti: az Ingatlan kizárólag lakóház, udvar hasznosításra vásárolható meg.

IV. A versenyeztetésből kizárt személyek

16. A versenyeztetésben nem vehet részt (így az esetlegesen benyújtott ajánlata eleve érvénytelen annak): a.) az Nvt. 13. (2) bekezdésének megfelelően az, aki Nvt. 3. (1) bekezdése szerint nem átlátható szervezet, b.) akinek az Ajánlatkérő felé lejárt köztartozása áll fenn.

V. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei

17. Az ajánlatot tartalmazó borítékon semmiféle jelzés nem szerepelhet az ajánlattevő személyére vonatkozóan. A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: Pályázati ajánlat az Üllés, Székely u. 6. sz. 380 hrsz-ú ingatlan megvételére.

18. Az ajánlattevőnek az ajánlat minden oldalát cégszerűen alá kell írnia.

19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a.) Az ajánlattevő nevét, székhelyét, -címét. b.) Az ajánlati vételárárat, nyilatkozatot annak egyösszegű megfizetésére.

20. Az ajánlatban az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell: a.) A jelen felhívásban szereplő feltételek megismeréséről, tudomásul vételéről és elfogadásáról. b.) Arról, hogy az Nvt. 3. (1) bekezdése szerinti átlátható szervezet.

21. Az ajánlattevőnek az ajánlata mellé csatolnia kell: a.) A 15 napnál nem régebbi cégkivonatát (amennyiben az ajánlattevő jogi személy). b.) Az elmúlt három lezárt gazdasági évéről szóló mérlegét.

VI. Az ajánlat benyújtása

22. Az ajánlat beérkezési határideje: 2021. szeptember 16. (csütörtök) 16.00 óra.

23. A beérkezési határidőn túl érkező ajánlat érvénytelen.

24. Az ajánlat érvényesen kizárólag személyesen vagy postai úton nyújtható be, zárt borítékban, 1 példányban, az Ajánlatkérő székhelyén.

VII. Az ajánlatok bontása

25. Az ajánlatok bontásának időpontja és helye: 2021. szeptember 17. (péntek), 10 óra., Üllési Polgármesteri Hivatal (6794 Üllés, Dorozsmai út 40), Tárgyalóterem

26. Az ajánlatok bontásánál az Ajánlatkérő és az ajánlattevők (illetve az általuk írásban, szabályosan meghatalmazott személyek) lehetnek jelen.

27. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül.

VIII. Hiánypótlás

28. A határidőben beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő megvizsgálja és egy esetben, rövid úton, (e-mail, hivatali/cégkapu) legalább 3 napos hiánypótlási határidő tűzésével a formailag vagy tartalmilag hibás vagy hiányos ajánlat kijavítását, kiegészítését kérheti az ajánlattevőtől.

29. Az ajánlat kijavításának vagy kiegészítésének a megadott határidőben történő ajánlattevői elmulasztása, vagy újra hibásan, hiányosan történő benyújtása esetén az ajánlat érvénytelen.

IX. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége egy érvényes ajánlat esetén

30. Egy érvényes ajánlat esetén az ajánlat bontásával beáll az ajánlattevő Ptk. 6:75. -a szerinti ajánlati kötöttsége.

31. Ez alapján az ajánlattevő az ajánlatát már nem módosíthatja, azt nem vonhatja vissza.

32. Az ajánlattevő a nyertességét megállapító képviselő-testületi határozat meghozatalát követő harminc napig kötve marad az ajánlatához.

33. Feloldja az ajánlattevő ajánlati kötöttségét: a.) a versenyeztetési eljárás eredménytelenségének a kimondása, b.) a versenyeztetés érvénytelenné nyilvánítása. c.) az ajánlata érvénytelenné nyilvánítása.

X. Ártárgyalás

34. Több érvényes ajánlat esetén az Ajánlatkérő szeptember 17-én (pénteken), 12 órakor ártárgyalást tart az Üllési Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében.

35. Az ártárgyaláson az Ajánlatkérő és az érvényes ajánlatot tevők együttesen vesznek részt.

36. Az ártárgyaláson az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati ár vonatkozásában kizárólag felfele, legalább 100.000 forintos, forinttal osztható árlépcső alkalmazásával módosíthatja.

37. Az ártárgyaláson jegyzőkönyv készül.

XI. Az ajánlattevők ajánlati kötöttsége több érvényes ajánlat esetén

38. Az ártárgyalás ajánlatkérői lezárásával beáll az ajánlattevők Ptk. 6:75. -a szerinti ajánlati kötöttsége.

39. Ez alapján az ajánlattevők az ajánlataikat már nem módosíthatják, azt nem vonhatják vissza.

40. Az ajánlattevők a versenyeztetés eredményességét megállapító képviselő-testületi határozat meghozatalát követő harminc napig maradnak kötve az ajánlatukhoz

41. Az összes ajánlattevő ajánlati kötöttségét feloldja: a.) a versenyeztetési eljárás eredménytelenségének a kimondása, b.) a versenyeztetés érvénytelenné nyilvánítása.

42. Feloldja az érintett ajánlattevő ajánlati kötöttségét: a.) ha az ajánlatát a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja, b.) ha az eredményt megállapító döntésében a képviselő-testület az ajánlattevőt nem nyilvánítja nyertesnek (vagy másodlagos illetve harmadlagos nyertesnek).

XII. A versenyeztetés elbírálása

43. A versenyeztetés eredményét Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság véleményét figyelembe véve, az ajánlatok bontását követő 30 napon belül bírálja el.

44. A versenyeztetés nyertese az az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő, aki az Ingatlan vonatkozásában a legmagasabb vételár-ajánlatot teszi.

45. Arra az esetre nézve, ha az (elsődleges) nyertesnek nyilvánított ajánlattevő érdekkörében felmerülő ok miatt az 47. pont szerinti időpontig nem jönne létre az Ingatlan adásvételére vonatkozó szerződés, az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok közül, a versenyeztetés eredményének a megállapításakor másodlagos illetve harmadlagos nyertest is meghatározhat, akikkel az elsődleges nyertes szerződéskötési idejére rendelkezésre álló 10 nap eltelte után (e sorrendben, a külön-külön rájuk vonatkozó 10 napos szerződéskötési határidőben, még az ajánlati kötöttségük fennállta alatt) adásvételi szerződést köt.

46. A versenyeztetés eredményről az Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt írásban értesít az elbírálást követő 5 napon belül.

XIII. A szerződéskötés

47. Üllés Nagyközségi Önkormányzat az Ingatlan vonatkozásában a nyertes ajánlattevővel a versenyeztetés eredményét megállapító képviselő-testületi határozat meghozatalát követő 10 napon belül (egy érvényes ajánlat nyertessé nyilvánítása esetén 30 napon belül) - adásvételi szerződést köt.

48. A jelen felhívásban meghatározottak az adásvételi szerződés tartalmi elemeit alkotják.

49. Az ajánlattevő az ajánlatában nem szabhat feltételt és nem köthet ki a megkötendő szerződés tartalmára vonatkozó külön tartalmi elemet. Az ajánlata ilyen része érvénytelen.

XIV. Egyéb feltételek

50. A nyertes ajánlattevő a vételár egyösszegű, teljes kifizetése esetén az adásvételi szerződés megkötésével léphet az Ingatlan birtokába.

51. Az Nvt a alapján a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző - törvényi elővásárlási jog illeti meg az Ingatlan vonatkozásában, amelyet a jelen versenyeztetés eredményeként létrejött adásvételi szerződés számára történő megküldését követő 35 napos határidőben gyakorolhat.

XV. Egyéb információ

52. Az Ingatlan előre egyeztetett időpontban tekinthető meg.

53. További információk Czékus Péter műszaki ügyintézőtől kérhetők a 62/281-122/115-ös telefonszámon.

54. Az Ingatlan tulajdonszerzésével kapcsolatban felmerülő költségeket (illeték, földhivatali eljárás díja, ügyvédi vagy közjegyzői költség) a nyertes ajánlattevő viseli.

55. Az Ajánlatkérő (érvényes ajánlatok esetében is) fenntartja magának azt a jogot, hogy a versenyeztetést annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.

56. Az Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. (2) bekezdése szerint előzetesen kiköti a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötésének megtagadási jogát.

Üllés, 2021. augusztus 23.

Nagy Attila Gyula

    polgármester

 

 

(„”6:74. § [Felhívás ajánlattételre versenyeztetési eljárásban]

(1) Ha a fél olyan ajánlati felhívást tesz, amelyben több személytől kéri ajánlat benyújtását, azzal, hogy a beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, a felhívást tevő felet szerződéskötési kötelezettség terheli.

(2) A felhívást tevő fél a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését akkor tagadhatja meg, ha a felhívásban ezt a jogot kikötötte.

(3) A felhívást tevő fél a felhívásban megjelölt határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

6:75. § [Ajánlati kötöttség versenyeztetési eljárásban]

(1) Az ajánlati kötöttség a felhívásban megjelölt határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja.

(2) Az ajánlattevő a felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követő harminc napig marad kötve ajánlatához.

(3) Ha az ajánlattevő az ajánlattétel során biztosítékot adott, és ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja, a letett biztosítékot elveszti; egyébként a biztosíték a versenyeztetés lezárása után visszajár.

6:76. § [Árra vonatkozó versenyeztetési eljárás]

(1) Ha a versenyeztetési eljárás kizárólag az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozik és az ajánlattevők egymás ajánlatát ismerve tesznek ajánlatot, a szerződés a nyertes kihirdetésével az elért áron létrejön.

(2) Az ajánlat hatálya megszűnik, ha más ajánlattevő kedvezőbb árat ajánl, vagy ha a versenyeztetési eljárás nyertes kihirdetése nélkül fejeződik be.”)

 

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Önkormányzati konyha étlapja

Lájkolj minket!

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek